Termeni și Condiții

NOTA DE INFORMARE
Societatea civilă de avocaţi SUCIU & ASOCIAŢII, înfiinţată prin decizia Baroului Sibiu cu nr. 168 din 29 mai 2003, cu sediul în Sibiu, str. E. Cioran, nr. 6, et. 4, având C.U.I. RO 8022934 şi contul bancar RO77 BACX 0000 0045 4835 9001, deschis la Unicredit România S.A., suc. Sibiu, prin avocat Alexandru Suciu, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele şi prenumele dumneavoastră, domiciliul şi codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:
• executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităţilor efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
• îndeplinirea obligaţiilor fiscale legate de plata onorariului;
• redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului incredinţat;
• înaintarea către instanţe şi alte instituţii, autorităţi, organizaţii şi persoane fizice, din România şi din alte ţări, în calitate de reprezentant convenţional sau apărător a cererilor şi altor înscrisuri necesare executării mandatului încredinţat;
• îndeplinirea obligaţiilor instituite de lege în sarcina avocaţilor;
• îndeplinirea obligaţiei noastre profesionale de ţinere a evidenţei contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ţinerii evidenţelor profesionale avocaţiale.

3. Prelucram numarul dumneavoastra de telefon si adresa dumneavoastra de e-mail, pentru:
• comunicarea cu dumneavoastra.
• redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului incredinţat;
• înaintarea către instanţe şi alte instituţii, autorităţi, organizaţii şi persoane fizice, din România şi din alte ţări, în calitate de reprezentant convenţional sau apărător a cererilor şi altor înscrisuri necesare executării mandatului încredinţat;
• îndeplinirea obligaţiilor instituite de lege în sarcina avocaţilor;
• îndeplinirea obligaţiei noastre profesionale de ţinere a evidenţei contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat. Aceste date vor fi păstrate pe durata ţinerii evidenţelor profesionale avocaţiale.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ţinerii evidenţelor profesionale avocaţiale.

4. Prelucram datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si tertilor cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta, pentru:
• realizarea interesului dumneavoastra legitim de a beneficia de asistenta juridica si reprezentare avocatiala;
• realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocaţiale şi scopurilor legitime ale avocatului.
Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră şi avocat.

5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată şi nici pentru realizarea de profile personale. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6. Datele cu caracter personal vor fi transmise spre prelucrare catre un imputernicit al operatorului ( serviciul extern de contabilitate, serviciul extern de IT, formelor de exercitare a profesiei cu care avem incheiate conventii de conlucrare sau colaborare) .Am luat masuri ca imputernicitii nostri sa respecte confidentialitate datelor, sa prelucreze datele personale intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva distrugerii, pierderii sau a deteriorarii accidentae

7.Respectăm şi asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligaţiilor legale. Confidenţialitatea este pentru noi nu doar o obligaţie profesională a avocatului, ci şi o valoare esenţială a profesiei de avocat.

8. Revizuim în fiecare an datele colectate şi analizăm în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menţionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligaţiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi şterse.


9. Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră şi avocat. In acest caz avocatul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteţi nemulţumit, aveţi posibilitatea să vă adresaţi ANSPDCP.